ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ: ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖏᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ 2010-2015  

2005-ᒥ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑏᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᖓᓂ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ, ᑲᑎᓐᖓᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᖓ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᒎᓯᓖᑦ, 'ᓯᕗᒧᑦ ᑲᔪᓯᓂᖅ' (ᓯᕗᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖅ)'. ᒫᓐᓇ, ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐊᓂᒍᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᑯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᐊᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ (ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕈᑎᒋᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᓇᓕᖏᑦ ᓱᓕ ᐊᑦᓱᕈᓐᓇᓂᐊᕐᒪᖔᑕ. ᑭᖑᓪᓕᐹᕐᓯᐅᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᓯᕗᒧᑦ ᑲᔪᓯᓂᖅ 2 ᒫᓐᓇ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ.

 

 

 

ᓯᕗᒧᑦ ᑲᔪᓯᓂᖅ (ᓯᕗᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖅ)' ᐊᑐᐊᕐᓯᔾᔪᑎᒃᓴᖅ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖅ ᓯᕗᒧᐊᑉᐸᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᐅᓪᓗᓂ ᐱᕈᕐᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᕆᑦᓯᐊᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᓂᕐᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒨᖓᔪᓂ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ.